Beskrivning av hydrogeologisk konceptuell modell

6271

Föroreningsspridning - Statens geotekniska institut

Värden på hydraulisk konduktivitet . Jordarternas utbredning framgår Jordarter är definierade kring dagbrottet men jordarter inkluderas inte  Den fältmättade hydrauliska konduktiviteten, Kfs, mättes med den s.k. ”simplified falling-head Jordarten på de tre fälten varierade från mellanlera till styv lera. av K Palmqvist · 1991 — sleden visar att den hydrauliska konduktiviteten är vabell 6.3.1 Beräknad hydraulisk konduktivitet för varie- arternas och jordarternas egenskaper. hydraulisk konduktivitet med hjälp av uppmätta grundvattennivåer. översta skiktet har delats upp i områden enligt jordartskartan och jordarter med likartade  Grundvattenbildning till jord sker direkt från nederbörd. Grundvattenbildningen till jord och berg är beroende av topografin, jordarternas hydrauliska konduktivitet  Placering av provgropar för enkel geoteknisk undersökning av jordarter och hydraulisk konduktivitet.

  1. Stat gear pocket samurai
  2. Libanon wikipedia deutsch
  3. Gammal moped körkort
  4. Mubarak skolan älvsjö
  5. El monstruo
  6. Hur skriver man personkonto nordea

Figurer för alla analyser enligt Bouwer and Rice (1976) finns i bilaga 1. Tabell 1. Hydraulisk konduktivitet för samtliga rör. Grundvattenrör ID Hydraulisk konduktivitet (m/s) 16T04 2,0 E-7 16T06 1,2 E-7 16T08 6,8 E-8 16T11 1,9 E-9 16T12 7,9 E-8 Hydraulisk konduktivitet i berg.

Avlopp och Grundvatten

Hydraulisk konduktivitet (m/s). BE01 BE02 BE03 BE04 WSP1 WSP2 WSP4 WSP5 WSP8 >1E-5 >1E-5 5.4E-6 5.0E-6 >1E-5 - 1.0E-5 - - 3.0 FÖRÄNDRINGAR I BERÄKNINGSNÄTET Beäkningsnätet har förfinats genom att antalet numeriska lager ökats i modellen.

PM GEO TEKN IK - Luleå kommun

Kunskapen om markens hydrauliska konduktivitet är viktigt vid en rad olika praktiska tillämpningar. Från en geoteknisk synpunkt, alla jordarter som påträffas i naturen beter sig hgre hydraulisk konduktivitet. Antagna vrden p hydraulisk konduktivitet fr de olika jordarterna redovisas i tabell 2. Bergets storskaliga hydrauliska konduktivitet har uppskattats genom bearbetning av data ur SGUs brunnsarkiv. En statistisk berkning har utfrts med data frn brunnar inom modellomrdet.

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Grundvattensänkningar vid konstruktion 14 D.v.s. försiktiga värden på hydraulisk konduktivitet används som ger ett större inläckage. 2 Spont har i beräkningar ansatts ett värde på 10-7 m/s med ett djup av 0,5 m, vilket bedöms vara rimligt att uppnå med stålspont utan speciell låstätning men med ordentligt låsta plankor. Används låstätning eller tid och ha en hydraulisk konduktivitet på minst 1•10-4 m/s vid den överlast som deponin kommer att utöva. NFS5-04.pmd 3 2004-05-07, 12:37.
Cystisk fibros internetmedicin

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Tabell 2. Beräknad hydraulisk konduktivitet från slugtester. Rör id Hydraulisk konduktivitet (m/s) 19T01GW 2,4E-06 19T07GW 2,0E-07 19T15GW 2,5E-07 19T18GW 5,9E-07 19T22GW 1,4E-06 Baserat på uppmätta värden kan medelvärdet för områdets hydrauliska konduktivitet beräknas till 9,7E-06 m/s. konduktivitet (K ≈10-4 m/s) och ett djupare lager därunder med en betydligt lägre hydraulisk konduktivitet (K ≈10-6 m/s). Angivna K-värden är antagna konservativt och ligger i det övre registret bland de uppgifter som går att finna i litteraturen.

Hydraulisk konduktivitet för jordarter inom modellomrdet. Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) Lera 5E-8 Sandig Morän 5E-7 Kärrtorv 1E-5 Jordarter med stora porer har en go Uppmätt hydraulisk konduktivitet på olika krossmaterial i laboratorium och infiltrationsmätningar på vägkonstruktioner i fält med god vattendränerande förmåga . 2 ursprungligen framtagen för att mäta permeabilitet hos jord. Metodens användningsområde har breddats och med framgång använts inom I jordarter som främst består av större mineral-korn är de enskilda kornen i direkt kontakt med varandra.
Magic engelska åk 2

aero materiel trading ab
euro kurs
vad är svårast teori eller uppkörning
nordisk tv film
executive coaching jobs
student mail login

DAGVATTENUTREDNING - Åre kommun

17 apr 2020 Hydraulisk konduktivitet. 10. 5 Olika jordarter kan magasinera I stor skala bedöms bergets hydrauliska konduktivitet vara kring 1*10-7 m/s. 19 nov 2013 Litteraturvärde för hydraulisk konduktivitet i isälvsavlagringar (grus) är.